انتخاب طرح ناخن کار سالن گل رز در نیل مستر روسیه به عنوان طرح برتر ، موفقیتی دیگر در کارنامه گل رز