سالن گل رز
۵٠٪‏تخفیف ثبت نام عروس در ٢٢و٢٣و٢۴اردیبهشت فقط ۵٠٠/٠٠٠و٧٠٠/٠٠٠تومان
تهرانپارس رسالت شرق مترو تهرانپارس پ٩٢هماهنگی٧٧٢٩۵٠٨۶
٧٧٨٨٧٨٠٧
٠٩٣۶٢٠۶۴٨۵۵