در این بخش اصنافی که در زمینه بخشی از  فعالیت عروسی دخیل می باشند و با این سالن همکاری می کنند خدمتتان معرفی می گردد